Heraldika

Podle legendy byl prvním majitelem středověké tvrze ve Svárově Jakub, pro svou zlou a nepřátelskou povahu zvaný „Svárlivý“. Obec údajně vznikla mezi 10. a 11. stoletím, přičemž její zakladatelé – Svárovci ze Svárova – snad patřili k nejstarším vladyckým rodům na Moravě. V neklidné polovině 15. století (1468-1470) za dob války českého krále Jiřího z Poděbrad s uherským králem Matyášem byly tvrz i obec spolu s vedlejším Zlámaným Újezdem (dnešním Zlámancem) vypáleny a úplně zpustošeny.

Osada byla znovu osídlena za vlády Janaurů ze Strachnova. Václav mladší Janaur ze Strachnova předal v roce 1597 nově zbudovanou ves s tvrzí Štěpánu Ledenickému z Ledenic.

V roce 1590 získal Štěpán Ledenický z Ledenic (+1604), šlechtic slavonsko-chorvatského původu, moravský inkolát (inkolát zařazoval svého nositele mezi „zemskou šlechtu“ v zemích Koruny české).

Za Ledenických (do roku 1647) tvořil Svárov malý samostatný statek s tvrzí, ale nový majitel Jan Jakartovský ze Sudic jej připojil natrvalo k březolupskému panství. Tvrz ztratila svou obytnou funkci a záhy zanikla. Přilehlý rybník přetrval do roku 1920.

Heraldik Miroslav Pavlů vysvětluje :

Obecní pečeť Svárova nesla zkřížené vinařské nože a vinný hrozen v pečetním poli. Pod nimi majuskulní písmena D S (DEDINA SWAROV).

Autor návrhu znaku a praporu Svárova využil s pomocí erbovního znamení rytířů Ledenických mluvící znamení (dvě obrněné paže se šavlemi, uprostřed zkříženými). Znovuzakladatele osady, Janaury ze Strachnova, připomněl dvěma hvězdami z jejich erbu (v modrém poli černá ostrev, provázená šesti zlatými hvězdami), starou obecní pečeť vinným hroznem. Trojvrší v patě štítu charakterizuje okolní kopcovitý ráz krajiny.

Znak obce

V modrém štítě vyrůstají ze zeleného trojvrší dvě obrněná rámě s dolů zkříženými orientálními šavlemi, pravé zlaté, levé stříbrné. Nahoře vinný hrozen provázený dvěma hvězdami, vše zlaté.

Znak

Vlajka

Bílý list se zeleným ondřejským křížem s rameny širokými jednu osminu šířky listu, překrytým modrým kosočtvercem dotýkajícím se středů všech okrajů listu. Uprostřed dvě zkřížené orientální šavle, kosmá žlutá, šikmá bílá, hroty nahoru a ostřím ven. Nad a pod šavlemi po šesticípé hvězdě, po stranách po vinnném hroznu, vše zlaté. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Vlajka