Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

1. Název

Obec Svárov

2. Důvod a způsob založení

Obec Svárov vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Obec Svárov
• finanční výbor
• kontrolní výbor
• kulturní výbor

4. Kontaktní spojení

Svárov 74
687 12 Bílovice

e-mail: obec@obec-svarov.cz

             starosta@obec-svarov.cz
             ucetni@obec-svarov.cz

Webové stránky obce: obec-svarov.cz.
ID datové schránky: azxarh9

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Svárov 74
687 12 Bílovice

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Svárov 74
687 12 Bílovice

4.3. Úřední hodiny

Starosta
pondělí 16.30 – 18.30 hod.
středa   16.30 – 18.30 hod.

 

Ekonomka
pondělí 15.00 – 18.00 hod.
úterý       7.00 –   9.00 hod.
středa   15.00 – 18.00 hod.
čtvrtek    7.00 –   9.00 hod.

4.4. Telefonní čísla

Administrativa: 572 580 647
Starosta: 724 169 546
Ekonomka: 731 276 990

4.5. Čísla faxu

4.6. Adresa internetové stránky

Webové stránky obce: obec-svarov.cz.

4.7. Adresa e-podatelny

obec@obec-svarov.cz

4.8. Další elektronické adresy

5. Bankovní spojení

11025721/0100

6. IČ

00542237

7. DIČ

Nejsme plátci DPH.

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska.

8.2. Rozpočet

Schválený rozpočet obce Svárov pro rok 2017 ke stažení zde.

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:

• ústně – v kanceláři úřadu
• písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu:

Obecní úřad Svárov
Svárov 74
68712 Bílovice

• e-mailem: obec@obec-svarov.cz
• telefonicky na tel. čísle: 572 580 647

Úřední hodiny:

Starosta
pondělí 16.30 – 18.30 hod
středa 16.30 – 18.30 hod

Ekonomka
pondělí 15.00 – 18.00 hod
středa 15.00 – 18.00 hod

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím – přehled lhůt
a termínů, ten naleznete v plném znění na portálu veřejné zprávy,
případně si ho můžete stáhnout zde.

10. Příjem žádostí a dalších podání

• elektronicky
• pozemní poštou
• osobně na obecním úřadě

11. Opravné prostředky

Odvolání:
• Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání,
a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
• Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
• O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu,
který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
• Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
• Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost:
• Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel:
1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7
nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka
a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo
s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

• Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
• Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne 1.doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
• uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d)
nebo § 14 odst. 7.

• O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
• Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
• Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

12. Formuláře

Prozatím nejsou k dispozici žádné formuláře.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací na portále veřejné zprávy.

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje
• zákon č.&nbsp106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
(upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí
o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
• zákon č.&nbsp167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví
a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.&nbsp227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
• zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
• zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
• zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
• zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
• zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
• zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
• Platné obecně závazné vyhlášky
• Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde.

14.2. Vydané právní předpisy

Obec Svárov vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření. Tyto naleznete na úřední deska.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2. Výhradní licence

V současné době nejsou pro Obec Svárov poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávu naleznete zde a zde.